This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.

ŠKODA ja ekologia

KESTÄVÄ KEHITYS

Ympäristönsuojelu

Vaikka valmistettujen autojen lukumäärä on vuonna 1991 tapahtuneen Volkswagen-konserniin liittymisen myötä yli kolminkertaistunut, ŠKODA AUTO aiheuttama ympäristön kokonaiskuormitus ei ole kasvanut. Itse asiassa on käynyt päinvastoin, sillä esimerkiksi veden kulutus ja ilmansaastepäästöt ovat merkittävästi pienentyneet. Tähän on päästy tekemällä huomattavia investointeja ympäristönsuojeluun, panostettu energianlähteiden ja -tuotannon modernisointiin, rakennettu huippunykyaikaiset maalaamot ja jätteidenkäsittely-yksiköt, parannettu maaperän ja pohjavesien suojelua sekä toteutettu monia energiansäästötoimenpiteitä.

ŠKODA minimoi toimintansa ympäristövaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Standardin ISO 14001 mukainen auditointi on todistanut, että yrityspolitiikan sitoumukset ja velvoitteet sekä lakisääteiset vaatimukset täyttyvät. ŠKODA AUTO panostaa jatkuvasti entistä kestävämpään kehitykseen. Sisäisten järjestelmiensä kehittämisen myötä ŠKODA AUTO on saanut standardin ISO 50001 mukaisen EMS-sertifikaatin (Energy Management System).

Sertifiointi

Integroitujen hallinta- ja valvontajärjestelmien toimivuus ja soveltuvuus tarkastetaan vuosittain tehtävässä auditoinnissa, jonka suorittaa ulkopuolinen sertifiointiyritys. Kansainvälisten ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 50001 -standardien vaatimusten täyttyminen todistetaan sertifikaateilla, jotka valtuutettu sertifiointiviranomainen myöntää (Škodan on vielä hankittava ISO 27001 -sertifiointi).

ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifiointi on yksi automallien tyyppihyväksyntävaatimuksista, jotka Euroopan Unionin ja useiden muiden markkina-alueiden lainsäädäntö on asettanut koskemaan autojen myyntiä ja jakelua. Emme saa myydä autojamme ilman tyyppihyväksyntää ja voimassa olevaa sertifiointia.

Energianhallintajärjestelmä EnMS (Energy Management System)

EnMS-järjestelmän ensisijainen tavoite on seurata niiden sitoumusten täyttymistä, jotka yrityspolitiikassa on tehty, ja toteuttaa energiansäästötavoitteiden vaatimat toimenpiteet koskien kiinteistöjä, koneita ja laitteistoja. Kansainvälisen standardin käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. Lisähyötynä saadaan energiakustannusten säästö.

Ympäristönhallintajärjestelmä EMS (Environmental Management System)

ŠKODA AUTON ympäristönhallintajärjestelmä on sertifioitu standardin EN ISO 14 001:2004 mukaisesti. Se on osa integroitua hallintajärjestelmää Integrated Management System. EMS kattaa Mladá Boleslavin, Kvasinyn ja Vrchlabín tehtaiden seuraavat toiminnot:

• moottoriajoneuvojen, komponenttien ja työkalujen tuotekehitys, tuotanto, myynti ja huolto;

• ajoneuvojen CKD-/SKD-kokoonpano-osasarjojen valmistus ja toimitukset; alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden myynti.

Laatujärjestelmä QMS

QMS-auditointi on IMS-käsikirjassa ja liittyvässä dokumentaatiossa kuvattu tarkastusprosessi koskien standardien ISO 9001 ja VDA 6.1 sekä 6.4 mukaisesti määritetyn laatujärjestelmän vaatimusten täyttymistä ja käytännössä noudattamista. QMS-auditointi on myös osa IMS-auditointeja.